Digitale Algemene Ledenvergadering (ALV) op 24 april 2021

Agenda algemene ledenvergadering 2021

24 april van 10:00 tot 11:30 uur via een digitale bijeenkomst.

 1. Opening van de vergadering door de voorzitter
 2. Voorstellen huidig bestuur
 3. Ingekomen stukken
 4. Verslag secretaris
 5. Verslag penningmeester: financieel overzicht 2020 en begroting voor 2021
 6. Kascontrolecommissie wordt gevraagd om decharge te verlenen
 7. Benoeming van de kascommissie
 8. Aftreden/herkiezen van bestuursleden:
  – Eline van der Donk                           -bestuurslid I                      -aftredend en niet herkiesbaar
  – Marja Haselagers-Seegers               -redacteur                          -aftredend en niet herkiesbaar
 9. Bestuursverkiezing *
  – Sarah Andrews                                 -bestuurslid I
  – Marjon Bergsma-Nijlunsing          -secretaris
  – Ans Zeeman-Fraas                           -penningmeester/ledenadministratie
  – Diante van Zanten                           -bestuurslid III
 10. Uitslag bestuursverkiezing
 11. Beleid van 2021 en de toekomst
 12. Stemming voorstel contributieverhoging per 01-01-2022
 13. Wijziging statuten.
  De woordelijke aanpassingen waar we tijdens de ALV over zullen stemmen, zullen we minimaal 5 dagen voorafgaande aan de ALV op de website plaatsen en per e-mail aan de leden toesturen. Als geformuleerd in de statuten artikel 11 inzake de statutenwijziging en artikel 9 voor de algemene vergadering.**
 14. Rondvraag
 15. Sluiting van de vergadering

*  De stemming vindt tijdens de vergadering, geanonimiseerd, plaats.

Concept Statutenwijzigingen

Toevoeging omtrent wetsvoorstel juli 2021

Inschrijven voor de digitale ALV is niet meer mogelijk.